Mizan-Tepi University
       Light of the green valley!

Tepi Fresh Students Welcome
 
» Materials for 10.12.2019
Sort articles by: date | rating | read | title

የአፈር አሲዳማነት ችግር ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ዋናው የምርትና ምርታማነት መነቆ መሆኑ ተገለጸ፡፡

Author: Admin dated 10-12-2019, 10:35
የአፈር አሲዳማነት ችግር ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ዋናው የምርትና ምርታማነት መነቆ መሆኑ ተገለጸ፡፡ ሚዛን-ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ከአምስት ዞንች ማለትም ካፋ፣ ሸካ፣ ቤንች-ሸኮ፣ ምዕራብ ኦሞ እና ከማጃንግ ዞኖች ከተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎች እንዲሁም የግብርና የምርምር ተቋማት ጋር የምርትና ምርታማነት ማነቆዎችን ለይቶ ለችግሩ መፍትሄ በጋራ አቅዶ ለመስራት የሚያስችል የሁለት ቀናት የውይይት መድረክ አካሄደ ፡፡ በውይይቱ ከአምስቱ ዞኖች የተሳተፉ ባለሞያዎች እደገለጹት የአፈር አሲዳማነት ችግር ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ዋናው የምርትና ምርታማነት መነቆ መሆኑን ገልጸዋል ፡፡